Regulamin


1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z systemu AutoSend.pl.

Właścicielem zarządzającym systemem AutoSend.pl jest:

Fidelity Corporate Services Ltd. Suite 9. Ansuya Estate
Revolution Avenu Victoria
Seszele
Telefon: 574 607 445, Mail: kontakt@autosend.pl


2. Definicje:

 1. Użytkownik - osoba zarejestrowana w systemie AutoSend.pl, będąca przedsiębiorcą lub konsumentem.
 2. Konsument – należy przez to rozumieć konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz 93 z późn. zm.).
 3. Przedsiębiorca - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.).
 4. Osoba Prawna – należy przez to rozumieć podmioty z art. 33 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz 93 z późn. zm.), jak również jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 5. Administrator – właściciel i podmiot zarządzający systemem AutoSend.pl, tj. Fidelity Corporate Services Ltd.
  Suite 9. Ansuya Estate
  Revolution Avenu Victoria
  Seszele
  Telefon: 574 607 445, Mail: kontakt@autosend.pl
 6. Opłaty – opłaty ponoszone przez użytkownika za korzystanie z usług dostępnych w systemie AutoSend.pl, których zestawienie określające ich wysokość znajduje się na stronie internetowej AutoSend.pl w zakładce „Cennik”.
 7. Podmiot zainteresowany – osoba fizyczna bądź osoba prawna zainteresowana korzystaniem z usług systemu AutoSend.pl.
 8. Rejestracja – wprowadzenie w formularzu rejestracji danych podmiotu zainteresowanego w celu rozpoczęcia korzystania z usług systemu AutoSend.pl. z jednoczesną akceptacją regulaminu, znajdującego się na stronie internetowej AutoSend.pl w zakładce „Rejestracja”.
 9. Klient Użytkownika – osoba fizyczna bądź osoba prawna nabywająca od Użytkownika usługi bądź towar oferowany przez Użytkownika.
 10. Kredyty - wirtualne monety, na które zamieniane są doładowania.
 11. Usługa „Załóż swój sklep” – usługa świadczona przez system AutoSend.pl, polegająca na możliwości wykorzystania szablonów systemowych do uruchomienia i prowadzenia sklepu internetowego przez Użytkownika.


3. Rejestracja

 1. Podmiot zainteresowany, w celu korzystania z usług systemu AutoSend.pl zobowiązany jest do dokonania rejestracji na stronie internetowej AutoSend.pl. Po pozytywnym zakończeniu rejestracji Podmiot zainteresowany staje się Użytkownikiem systemu AutoSend.pl.
 2. W toku rejestracji Podmiot zainteresowany zobowiązany jest do podania prawdziwych danych i zaakceptowania regulaminu korzystania z systemu AutoSend.pl.
 3. Administrator oświadcza, że dane podane przy rejestracji zostaną objęte tajemnicą, a osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.
 4. Hasło Użytkownika zostanie zakodowane algorytmami szyfrującymi jednokierunkowymi, a jego wersja tekstowa nie będzie przechowywana na serwerze, ani udostępniana osobom trzecim.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług na rzecz Użytkownika, który podał dane fałszywe lub niezgodne z prawdą.
 6. Administrator zobowiązuje się do informowania Użytkowników w ogólnie dostępnym dla nich miejscu o każdorazowej przerwie w działaniu usług systemu AutoSend.pl z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadkach nagłych Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerwy w działaniu usług bez stosownej informacji i składania wyjaśnień.
 7. Kontakt z Użytkownikiem będzie prowadzony za pomocą poczty e-mail pod adresem mailowym podanym przy rejestracji.


4. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Fidelity Corporate Services Ltd.
  Suite 9. Ansuya Estate
  Revolution Avenu Victoria
  Seszele
  Telefon: 574 607 445, Mail: kontakt@autosend.pl
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w szczególności na założenie i prowadzenie konta w systemie AutoSend.pl (na podstawie ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) poprzez oświadczenie na stronie internetowej Serwisu.
 3. Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na w celach marketingowych poprzez oświadczenie na stronie internetowej Serwisu. Niniejsze zgody mogą zostać cofnięte.
 4. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ogólnym rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane dla celów realizacji Umowy, a jeśli Klient wyrazi na to zgodę – także w celach marketingowych oraz otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 5. Przetwarzanie danych Użytkowników w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli odbywa się w prawnie usprawiedliwionych celach oraz nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane innym podmiotom, gdy jest to niezbędne dla udziału w organizowanej wspólnie z partnerem akcji marketingowej. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane tylko w zakresie niezbędnym i bezpośrednio wskazanym przez Administratora.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że na wniosek podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości w granicach obowiązujących przepisów prawa.
 9. W przypadkach i na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych jej dotyczących. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator jest obowiązany, w terminie 30 dni, na piśmie poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić odnośnie do jej danych osobowych informacji. Powyższe prawo przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
 12. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować na formularz kontaktowy znajdujący się na stronie AutoSend.pl w zakładce "Wyślij zgłoszenie".


5. Monitorowanie aukcji​ zakupów w systemie AutoSend.pl

 1. System AutoSend.pl pozwala na monitorowanie aukcji internetowych na portalu internetowym Allegro.pl oraz eBay, jak i innych portalach wyraźnie wskazanych przez Administratora w celu wysyłania w trybie zautomatyzowanym kodów zakupowych. Usługa taka umożliwia zautomatyzowanie sprzedaży usług Użytkownika, co znacząco poprawia szybkość realizacji usług Użytkownika. Administrator może podjąć decyzję o przystąpieniu do innych poza Allegro.pl portali aukcyjnych.
 2. W trakcie świadczenia usług przez AutoSend.pl, w przypadkach ściśle wskazanych w przepisach obowiązującego prawa, Użytkownik wyraża zgodę na monitorowanie i udostępnienie organom ścigania danych dotyczących jego osoby, w tym:
  a. pobrania aktualnej listy Kupujących,
  b. pobrania listy wpłat od Kupujących,
  c. wystawiania aukcji,
  d. wysyłania przypomnień i formularzy zwrotów prowizji do Kupujących,
  e. wystawiania komentarzy dla kontrahentów, pobierania listy aktualnie wystawionych aukcji na koncie Allegro użytkownika,
 3. Monitorowanie aukcji użytkownika na portalu internetowym Allegro.pl, eBay, jak i innych wyraźnie wskazanych przez Administratora, oznacza, że system AutoSend.pl pobiera z niej:
  a. listę Kupujących,
  b. listę wpłat,
  c. dane niezbędne dla realizacji umowy, przy czym Administrator zobowiązuje się do nieudostępniania ww. danych podmiotom do tego nieuprawnionym.
 4. Po opłaceniu bądź jeszcze przed opłaceniem zakupu na portalu internetowym Allegro.pl, eBay, jak i innych wskazanych wyraźnie przez Administratora, przez Klienta Użytkownika (zależnie od wybranej opcji) system AutoSend.pl:
  a. wyśle zakupione kody lub pliki w ciągu maksymalnie trzech minut, jeśli ilość kredytów na koncie Użytkownika będzie większa niż zero,
  b. wyśle zakupione kody lub pliki w ciągu maksymalnie trzech godzin, jeśli Użytkownik nie będzie miał dostępnych kredytów na koncie.
 5. W przypadku, gdy wpłata za zakup nie zostanie od razu zaksięgowana, to system będzie sprawdzał jej stan przez czternaście dni od daty zakupu, aż do jej zaksięgowania.
 6. Jeśli aukcja zostanie zakończona, a Użytkownik wybrał opcję jej automatycznego wznawiania, to zostanie ona wznowiona według zdefiniowanych ustawień.
 7. Jeśli Klient Użytkownika nie opłaci zakupu w ciągu 7 (siedmiu) dni, a Użytkownik uaktywnił moduł przypomnienia Klientowi Użytkownika o nieopłaconej transakcji, to przypomnienie zostanie wysłane automatycznie.
 8. Jeśli Klient Użytkownika nie opłaci zakupu w ciągu 14 (czternastu) dni, a Użytkownik uaktywnił moduł zwrotu prowizji dla nieopłaconej transakcji przez portal internetowy Allegro.pl, to taki formularz zostanie automatycznie wysłany.
 9. System AutoSend.pl udostępnia swoje usługi także poprzez Sklep AutoSend.pl. Sprzedaż towaru oferowanego przez Użytkownika poprzez system sprzedaży towaru AutoSend.pl ułatwia i przyspiesza obrót oraz pozwala na automatyzację sprzedaży. Program ten nie stanowi pośrednika w sprzedaży. Za wszelkie braki towaru, wady, nieprawidłowości i brak realizacji umowy zakupu towaru odpowiada Użytkownik. System AutoSend.pl nie jest właścicielem wystawionych przez Użytkownika produktów w ramach usługi Sklep AutoSend.pl i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki lub wady towarów a także za ich jakość.
 10. W przypadku zakupu towarów korzystając ze Sklepu AutoSend.pl i usług pośredników płatności:
  a. Użytkownik zezwala systemowi AutoSend.pl na przetwarzanie danych otrzymanych od wybranego pośrednika płatności w automatycznym powiadomieniu po płatności w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, jak również zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
  b. Użytkownik oświadcza, że nie będzie wykorzystywał danych wysyłanych przez pośrednika płatności w sposób sprzeczny z prawem lub w celach niezwiązanych z korzystaniem z usług w ramach Systemu AutoSend.pl .
 11. Klient Użytkownika dokonując zapłaty za kupiony towar bądź usługę przelewa środki na konto wskazane przez Użytkownika. System AutoSend.pl nie jest pośrednikiem w obrocie środkami pieniężnymi i nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów, za pomocą których przekazano, bądź zlecono przekazanie środków do Użytkownika Ewentualne reklamacje bądź uwagi z tym związane należy kierować bezpośrednio do podmiotu za pomocą, którego przekazano bądź zlecono przekazanie środków bądź do Użytkownika.
 12. Użytkownik dodając aukcje do wysyłki kodów zezwala na dodanie wpisu na tą aukcje z informacją o obsłudze sprzedaży poprzez system AutoSend.pl.
 13. System AutoSend.pl umożliwia dostęp Użytkownika do historii wysłanych kodów.
 14. Użytkownik zobowiązany jest nie korzystać z Systemu oraz zapobiegać korzystaniu z niego w celu naruszenia lub obejścia prawa, a także postanowień Regulaminu. Administrator zastrzega prawo do zablokowana aukcji jak i usługi AutoSend.pl w przypadku naruszenia opisanego wyżej zobowiązania przez Użytkownika.
 15. Monitoring aukcji przestaje być aktywny w ciągu 48 godzin po zakończeniu aukcji.
 16. Klienci Użytkownika dla danej aukcji zostaną obsłużeni przez automat jedynie wtedy, gdy zakupią towar na aukcji po aktywacji monitora.


6. Usługa „Załóż swój sklep”

 1. System AutoSend.pl przy wykorzystaniu szablonów dostępnych na stronie AutoSend.pl pozwala na utworzenie sklepu internetowego dla Użytkownika.
 2. Użytkownik w celu utworzenia sklepu internetowego za pośrednictwem systemu AutoSend.pl winien wykorzystać dostarczone na stronie internetowej AutoSend.pl szablony i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w procesie tworzenia sklepu internetowego.
 3. Utworzenie sklepu internetowego za pośrednictwem systemu AutoSend.pl przez Użytkownika nie podlega dodatkowej opłacie z chwilą jego uruchomienia.
 4. Opłaty za funkcjonowanie sklepu internetowego utworzonego dla Użytkownika za pośrednictwem systemu AutoSend.pl wynoszą 1 kredyt za każdą jedną transakcję.
 5. Administrator systemu ma prawo do odmówienia Użytkownikowi możliwości skorzystania z usługi „załóż swój sklep” lub do wypowiedzenia usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia naruszenia zapisów niniejszego regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.


7. Opłaty

 1. Usługi dostępne w systemie AutoSend.pl podlegają opłatom. Aktualny cennik usług udostępniany jest na stronie internetowej AutoSend.pl w zakładce „Cennik”. Użytkownik korzystając z systemu AutoSend.pl wyraża zgodę na ponoszenie kosztów zgodnie z aktualnym cennikiem. Administrator oświadcza, że nie obciąży Użytkownika opłatami bez jego wiedzy.
 2. Za 1 (jedną) wysłaną wiadomość z kodem dla transakcji zrealizowanej poza sklepem internetowym Automatem.pl system pobierze z konta użytkownika 1 (jeden) kredyt.
 3. Przy sprzedaży produktów przez sklep internetowy AutoSend.pl system pobierze z konta Użytkownika 1 kredyt za jedną transakcję która została opłacona.
 4. Płatności są obsługiwane przez serwis HotPay.pl którego właścicielem jest spółka ePłatności Sp. z o.o. Sp. k.
 5. Użytkownik może doładować swoje konto kredytami po zalogowaniu się do panelu i przejściu do zakładki Moje konto.
 6. Ceny podane na stronie są kwotami brutto.
 7. Jeżeli użytkownik chce otrzymać fakturę VAT na doładowanie musi uprzednio skontaktować się z Administratorem.
 8. Wybór sposobu płatności jest przeprowadzany na stronie internetowej HotPay.pl, po wyborze liczby kredytów, którą Użytkownik chce zakupić. Płatność za kredyty możliwa jest szybkim przelewem online lub poprzez system PayPal.
 9. Koszt kredytów jest zmienny, a ich aktualną cenę można sprawdzić w Panelu Użytkownika lub w zakładce "Kredyty" na stronie internetowej systemu AutoSend.pl.
 10. Doładowania konta księgowane są automatycznie, lecz w skrajnych przypadkach czas oczekiwania na doładowanie może ulec wydłużeniu do 24 godzin.


8. Zgłaszanie i rozpatrzenie reklamacji

 1. Reklamację dotyczącą funkcjonowania systemu AutoSend.pl można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt”, jak również za pomocą systemu reklamacyjnego, do którego adres został wskazany w wiadomości zawierającej kod, bądź drogą pocztową na adres siedziby Administratora.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
 3. W uzasadnionych przypadkach Administrator może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o uzupełnienie reklamacji.
 4. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni (w szczególności jeśli dotyczy to konsumenta) od daty jej otrzymania i udziela odpowiedzi w formie elektronicznej lub pisemnej. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez Administratora współdziałania z innymi podmiotami biorącymi udział w realizacji usług, termin ten może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania od tych podmiotów odpowiednich informacji, jednak nie może on przekroczyć 60 dni.
 5. W przypadku, gdy Administrator nie ustosunkuje się do treści reklamacji w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej, reklamację uznaje się za uzasadnioną.


9. Zamknięcie konta

Zamknięcie konta prowadzonego dla Użytkownika będzie możliwe po uprzednim kontakcie za pomocą poczty e-mail pod adresem kontakt@autosend.pl i nie wiąże się z żadnymi opłatami.


10​. Kontakt

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty e-mail pod adresem: kontakt@autosend.pl lub z poziomu zakładki „Kontakt” na stronie internetowej systemu, tj. AutoSend.pl.


11. Naruszenie postanowień Regulaminu i odpowiedzialność Administratora

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa przez Użytkownika Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania świadczenia usług na rzecz Użytkownika.
 2. Użytkownik odpowiada za podanie danych niezgodnych z prawdą, jak i za wszelkie działania sprzeczne z prawem lub postanowieniami Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku:
  a. działania lub zaniechania podmiotów, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności,
  b. wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej,
 3. Administrator nie odpowiada za treść aukcji, w których używany jest system AutoSend.pl.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rodzaj oraz zakres usług świadczonych przez Użytkownika, w których używany jest system AutoSend.pl, w tym za ich zgodność z obowiązującym prawem
 5. W przypadku naruszenia prawa przez Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia naruszeń odpowiednim organom.


12. Zmiany w regulaminie

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian i aktualizacji niniejszego regulaminu, a także zastąpienie go nowym regulaminem. Użytkownicy zostaną poinformowani o wszystkich zmianach wprowadzonych w tym regulaminie za pomocą poczty e-mail na adres mailowy podany przez Użytkownika przy rejestracji do systemu AutoSend.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z momentem określonym przez Administratora, jednak nie wcześniej niż 14 dni od wysłania przez Użytkownikowi powiadomienia z informacją o zmianach.
 2. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika zmian do Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo do odmowy akceptacji postanowień nowego regulaminu. W takim przypadku Użytkownik traci możliwość dalszego korzystania z systemu AutoSend.pl.
 3. Zmiana danych Administratora nie stanowi zmiany Regulaminu. Administrator poinformuje o zmianie swoich danych na stronach internetowych AutoSend.pl.
 4. Wszelkie umowy zawarte na podstawie Regulaminu podlegają prawu polskiemu. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora. Niniejsze postanowienie nie stosuje się do Użytkowników będących Konsumentami.
 5. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest skorzystanie m.in. z:
  a. mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
  b. sądów polubownych – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
  c. pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów.